اينقدر مهربان نباش

می گويم:بايد تنها باشم تا زجرت ندهم .

می گويد:گوشه نشينی چه فايده .از غارت بيرون بيا .

می گويم :آزارت ميدهم .

می گويد:سکوتت آزار دهنده تر است ،از من دور ميشوی .

می گويم :چرا سحرم کردی ؟

می گويد:فقط حقيقت را و آنچه طالبش بودم گفتم .

می گويم:ما را چه ميشود ؟

می گويد:فقط عاشقيم.

می گويم:درست است، اما ..........

می گويد:پس دلمان چی ؟

می گويم:حسرت و فنا شدن .

می گويد:27.gif

می گويم:زياد غر ميزنم،خسته ميشوی ،به تنگ می آيی .

می گويد:سکوت ميکنم تا دلت خالی شود .

و من باز می گويم و می گويم ،و ميدانم آزارش می دهم .

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
مژده

سلام رويا جونم. مهربونی خوبه. مخصوصاْ اينکه جواب مهربونی هم مهربونی باشه. حرفايی که توی دلمون می‌مونه و آزارمون می‌ده اونجا جا نمی‌شن پس بايد با آرامش زد تا دلمون خالی بشه و اون وقت از عشق و محبت پرش کنيم. شاد باشی

فراز

چه زیباست گفتن ؛چه زیباست از درون گفتن. لبخندم براي توست و قلبم که گوش ميسپارد به نجواهای سکوت.

شهربانو

رویا جان سکوت خود عالمیست و هزار گفته ها در دل دارد . سکوت خود نوعی سخن گفتن است .